baner
    Login   |  Register
   
 Radio 6
Minimize

Radio Program by Anna £osiak - 6


WIARA I WOLNOSC
PROGRAM RADIOWY - 6
PISMO SWIETY
MAY 3, 1996


ANIA:     Pismo Swiête jest ksiêga, która powstawala przez 2 tysiace lat i prawie tyle czasu trwal proces jej formowania. Rodziay siê i upadaly kierunki filozoficzne, koncepcje naukowe, a Pismo Swiête jest tak samo aktualne jak kiedys - powszechnie znane i czytane.
JOE:     Wierzymy, ze jest tak dlatego, poniewaz zawiera prawdê , objawiona przez Boga. Jest to ksiêga o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu. Miliony ludzi znalazly w niej jedyna i pewna drogê do nieba.
ANIA:     Dobry wieczór witamy wszystkich w audycji radiowej " Wiara i Wolnosc ". Dzisiaj razem z Joe bêdziemy mówic o naszej najbardziej ulubionej ksiazce - Pismie Swiêtym. Ale na poczatku Posluchajmy Steve Green w piosence, której slowa stanowil fragment ewangelii Sw. Mateusza 6, 9-13 "Nasz Ojcze w niebie, chwalimy Twe swiête imie. Prosimy Ciê, aby zapanowalo Twoje Królestwo. Niech wypelni siê Twoja wola na ziemi, tak jak w niebiosach. Daj nam i dzisiaj chleba, którym nas codziennie obdarzasz i odpusc nam grzechy, jak i my odpuszczamy tym, którzy nas krzywdza. Chroñ nas w chwilach pokus i wybaw od zlego. Amen.
JOE:     Skad wiemy, ze Pismo Swiête, które czytamy obecnie jest zgodne z oryginalem i dlaczego uwazamy, ze jest ono natchnione przez Boga. Stenografia, która jest umiejêtnoscia pisania skrótami za pomoca znaków, byla znana w czasach Jezusa. Celnik Mateusz umialby pisas w taki sposób, nawet Jezus pisal palcem na piasku. Bardzo popularne bylo uczenie siê calych nauk na pamiêc. Tam gdzie Jezus mieszkal mówiono trzema jêzykami. W zyciu codziennym mówiono jêzykiem aramejskim, w zyciu religijnym uzywano jêzyka hebrajskiego, istnial tez we wschodniej czêsci imperium rzymskiego jêzyk grecki, który byl bardzo znany. Sam Jezus uzywal tego jêzyka w swoich wypowiedziach. Wokól Jezusa byli ludzie, którzy umieli zachowywac jego nauki pisemnie i na pamiêc. I caly Nowy Testament byl napisany przez apostolów w pierwszym wieku. Swiêty Pawel w liscie do Tymoteusza pisze, ze Pismo Swiête jest natchnione. W ostatniej ksiêdze Nowego Testamentu na samym koñcu napisano, ze ten który zmieni albo doda cos, bêdzie ukarany wszystkimi karami, jakie sa w Objawieniu Swiêtego Jana. Pierwszy kosciól nie posiadal budynków, wierni spotykali siê w domach, ale mial ewangelie i listy apostolów od samego poczatku. Wladze rzymskie robily wszystko, aby skonfiskowac i spalic te ksiêgi, które tworzyly Nowy Testament od samego pierwszego wieku.
ANIA:     Dla kogos kto , wierzy, ze Pismo Swiête jest doslownie natchnionym przez Boga, wazne jest scisle ustalenie tekstu. Potwierdzenie wiarygodnosci Bibli polega na porównywaniu wersji wspólczesnej z pierwotna i ustaleniu dokladnosci kopi starozytnych rêkopisów. Czy wiesz ile mamy starozytnych kopi Pisma Swiêtego ? Okolo 5 tysiêcy. Zadna ksiazka, która powstala tak dawno nie ma tylu kopi, i to w dodatku tak precyzyjnie sporzadzonych. Przez wiele wieków najstarsza kopia Starego Testamentu w naszych czasach pochodzila z 900 roku naszej ery, po Chrystusie. Ale w naszych czasach,w 1947 roku mialo miejsce najwiêksze odkrycie archeologiczne naszego stulecia. Odnaleziono w grotach Morza Martwego rêkopisy Starego Testamentu z roku okolo 150 przed Chrysyusem . Porównanie wersji wspólczesnej z wersja o dwa tysiace lat starsza i potwierdzilo prawdziwosc Pisma Swiêtego. Sposób w jaki powstala Biblia równy jest cudowi. Proces powstawania Pisma Swiêtego trwal wiêcej niz 1500 lat. Biblia sklada siê z kilkudziesiêciu pojedynczych ksiag. Ale czy wiedziales, zê ksiêgi te, zostaly napisane , przez okolo 40 róznych ludzi? I byli to bardzo rózñi ludzie: Mojzesz byl przywódca...... Amos byl pasterzem, Piotr rybakiem, Pawel Farezeuszem, Dawid Królem a Mateusz na przyklad byl celnikiem. Pismo Swiête powstawalo na trzech kontynentach i posluzono siê trzema jêzykami piszac je. Mimo tego, gdy badamy Pismo Swiête dzisiaj, stanowi ono jedna ksiêge, ma ten sam temat . Jej tresc jest spoista, a wszystkie pisma sa nasycone Boza madroscia.
JOE:     Chcialbym podac tylko jeden przyklad naukowy, który potwierdza zgodnosc nauki z Pismem Swiêtym. Takich przykladów jest bardzo wiele. Ale nie jest istotne czy nauka potwierdza prawdziwosc Bibli czy nie, poniewaz koncepcje naukowe siê zmieniaja, a prawda zawarta w Pismie Swiêtym jest niezmienna. 700 lat przed Chrystusem historycy pisali na temat arki.np. BEROSE, JOSEPHUS, HIERONYMUS,NICOLAUS i wiele innych. Na calym swiecie kazde plemienie ma swoja historie potopu. Naukowcy z helikopterów widzieli przez ostatnie lata wielki statek okolo 14 tysiêcy stóp na górze Arrat. Kawalki drzewa rêcznie pociête znalezione na tej górze , liczyly okolo 5 tysiêcy lat, wedlug badañ naukowych. W latach 70-tych amerykañski samolot szpiegowy wykonal zdjêcie tego obiektu, znajdujacego siê pod lodem na górze Arrat. Góra Arrat znajduje siê blisko granicy turecko - rosyjskiej i nie mozna uzyskac zgody na przeprowadzenie dalszych badañ w tym rejonie przez ostatnie 70 lat.
PIOSENKA #3 - Psalm 23 spiewa Jerzy Dajuk
JOE:     Jezus sam mówil, ze Stary Testament jest o Nim. Jest ponad 300 szczególnych proroctw w Starym Testamencie, które odpowiadaja osobie Jezusa dokladnie. Jezus powiedzial, ze Stary Testament stanowi prawde nawet w najmniejszym szczególe. Mt 5,18 - " ZAPRAWDÊ POWIADAM WAM: KAZDE PRAWO PISMA BÊDZIE OBOWIAZYWAC TAK D£UGO, AZ SIE WSZYSTKO WYPE£NI." Jezus wyraznie dal nam znac, ze wszystko, co zostalo napisane w Starym Testamencie, czy to o Noe i potopie, czy Jonaszu, czy o Sodomie i Gomorze jest prawdziwe. Jezus sam powiedzial Jan 14,6 " Ja jestem Prawda". Jan 3,12 Dla nas Jezus jest naszym autorytetem i swiadkiem. " Jezeli mówie wam o tym co ziemskie, a nie wierzycie, to jakzesz uwierzycie temu, co wam powie o sprawach niebieskich". A zeby byc zbawiony to tylko trzeba wierzyc w niego. Jezus powiedzial," Jestem jedyna droga do Ojca."
#4 PIOSENKA - BLUES SENTEMYNTALNE (JUREK KUZBIK)
ANIA:     D.L, MOODY mówil, " Modlilem siê o wiarê i myslalem, ze któregos dnia wiara spadnie i uderzy mnie jak blyskawica. Ale wiara nie wydawala siê nadchodzic. Pewnego dnia przeczytalem w dziesiatym rozdziale Listu do Rzymian, ze: " Wiara rodzi siê z tego, co siê slyszy, tym zas co siê slyszy, jest Slowo Chrystusa. Modlilem siê o wiarê, a mialem zamkniêta Bibliê. Teraz otworzylem Bibliê i zaczalem studiowac, a moja wiara odtad rosnie".
#5 PIOSENKA - BOHATER - BEATA BEDNARZ
ANIA:     "Nieznajomosc Pisma Swiêtego jest nieznajomoscia. " Chrysrusa. Sw. Hieronim
JOE:     " Bo jesli chodzi o boskie tajemnice wiary, nie mozna nic podawac bez Pisma Swiêtego. Nie nalezy siê tez popisywac dlugimi mowami i krasomówczymi zdolnosciami. Slowom moim mozesz o tyle wierzyc, o ile je potwierdza Boze Pismo". Sw. Cyryl.
ANIA:     "Swiête i natchnione Pisma sa w pelni wystarczajace do gloszenia prawdy". Sw. Atanazy
JOE:     " Nieznajomosc Pisma Swiêtego jest Zródlem zla" Sw. Jan Chryzostom.
ANIA:     "W tym co Pismo Swiête pisze, wprost zawarte jest wszystko, co odnosi siê do wiary i obyczajów ". sw. Augustyn.
JOE:     JAN 14:21 - " Tylko ten Mnie kocha, kto okazuje mi posluszeñstwo. Mój Ojciec ukocha go za to, i ja go ukocham i objawiê mu siebie. "
#6 PIOSENKA - Kochaj Mnie i Dotykaj - Zóltko
JOE:     Jak Chrystus przedstawil relacje pomiêdzy Starym Testamentem a Jego osoba ? Przeczytajmy nastêpujace fragmenty: J 5, 39, 40
ANIA:     " Badacie pisma, poniewaz sadzicie, ze w nich zawarte jest zycie wieczne: to one wlasnie daja o Mnie swiadectwo. A przeciez nie chcecie przyjsc do Mnie, aby miec zycie".
JOE:     Caly Stary Testament wedlug Jezusa jest napisany o Nim. Ludzie, do których Jezus przyszeda, znali Stary Testament, ale wielu bylo slepych i nie widzieli tego co jest najwazniejsze. Mozna tak samo chodzic do kosciola i zupelnie nie poznac tego, co jest najwazniejsze. Przeczytaj fragment z ewangeli £ukasza 24, 25-27 i 44-48
ANIA:     " Na to, on rzekl do nich: o, nierozumni, jak nieskore sa wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy ! Czy Mesjasz nie mial tego cierpiec, aby wejsc do swej chwaly? I zaczynajac od Mojzesza poprzez wszystkich proroków wykladal im, co we wszystkich pismach odnosilo siê do Niego". " Potem rzekl do nich to wlasnie znaczyly slowa, które mówilem do was, gdy bylem jeszcze z wami: musi siê wypelnic wszystko, co napisane jest o Mnie w prawie Mojzesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oswiecil ich umysly, aby rozumieli pisma i rzekl do nich: tak jest napisane, Mesjasz bêdzie cierpial i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imie Jego gloszone bêdzie nawróceni i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pczawszy od Jerozolimy. Wy jestescie swiadkami tego ".
JOE:     Jezus potwierdzil caly Stary Testament i Jego wyklad napewno pokazywal jak On jest widoczny na kazdej stronie Starego testamentu, który byl napisany setki lat przed Jego przyjsciem na swiat. Dla mnie ciekawe jest to, ze wiele religijnych ludzi Jego odrzucilo , nie chcialo Go poznac i Jego ukrzyzowali.
ANIA:     Poszukajmy fragmentów, w których widzimy, ze Jezus Chrystus to centralna postac Nowego Testamentu. Ewangelia sw Jana 20, 30,31 " I wiele innych znaków , których nie zapisano w tej ksiazce uczynil Jezus wobec uczniów. Te zas zapisano, abyscie uwierzyli, ze Jezus jest Mesjaszem, Synem Bozym i abyscie wierzac, mieli zycie w imiê Jego.
JOE:     Caly Nowy Testament byl wlasnie o Jezusie, który stanowi jedno z Bogiem Ojcem i Duchem Swiêtym. i wszystkie modlitwy i zaufanie, bylo zawsze tylko skierowane do Nich.
ANIA:     Dlaczego apostolowie byli pewni, ze poprawnie pisza o Chrystusie.
JOE:     1 LIST SW. JANA " Piszê wam o kims kto istnial, zanim jeszcze powstal swiat. Widzialem Go na wlasne oczy, sluchalem Jego wlasnych slów i dotykalem Go wlasnymi rêkoma. Powtarzam, mówimy o tym co rzeczywiscie widzielismy i slyszelismy, abyscie mogli razem z nami cieszyc siê."
ANIA:     Nowy Testament zostal spisany przez uczniów Jezusa, albo przez tych, którzy uczyli siê o Jezusie od naocznych swiadków. Na przyklad Marek, bêdacy autorem jednej z ewangeli spisywal wspomnienia Piotra.
JOE:     Wiemienimy dziesiêc proroctw, które wypelnil Jezus. Tych proroctw jest ponad 300 i tylko Jezus wypelnil je wszystkie.
ANIA:     Narodziny z dziewicy Pochodzenie z narodu izraelskiego Z plemienia Judy, rodziny Dawida Urodzony w Betlejem Czas przyjscia Czêsc dzieciñstwa w Egipcie. Cierpienie Tryiumfalne wejscie Ukrzyzowanie Zmartwychwstanie Kazdy sam musi siê zdecydowac, co ma zrobic z Chrystusem. Nasz los w tym zyciu i w wiecznosci zalezy od tego.
PIOSENKA - SKAD WIESZ ( 200% )
JOE:     Jezeli nigdy nie zdecydowales siê osobiscie uwierzyc w Chrystusa i przyjac jego dar zbawienia, dziêki Jego £asce, to mozesz to teraz zrobic tylko porzez wiarê, która moze byc wyrazona w modlitwie. Jezeli nie masz wiary, ale masz pragnienie uwierzyc, to uczciwie powiedz to Bogu i On ci pomoze.
PIOSENKA - JOHN 3:16

Drogi Ojcze, dziêkujê Ci za Twoje Slowo, wierzê w to co mówisz o mnie i o Siebie. Przyjmuje Ciê z wiara, wiedzac, ze tylko Twoja £aska moze mnie zbawic i ze masz dla mnie wspanialy plan. Jezeli modliles siê ze mna z wiara to Jezus zamieszkal w Twoim zyciu i otrzymales od Niego dar zbawienia, czyli zycie wieczne.

DZIEKUJEMY!!!


Copyright 2009 by MissionPoland