baner
    Login   |  Register
   
 Radio 11
Minimize

Radio Program by Anna £osiak - #11


RADIO PROGRAM #11
APOKALIPSA
MAY 10, 1996


ANIA:     Nie ma w Nowym Testamencie ksiêgi bardziej niezwyklej i fascynujacej, niz Ksiêga Objawienia. Tutaj skupiaja siê i finalizuja wszystkie watki biblijne od poczatku, az do koñca Pisma Swiêtego.  Ksiêga Objawienia, czyli Apokalipsa swiêtego Jana zajmuje siê nie tylko przepowiadaniem czasów przyszlych, ale przede wszystkim " Objawieniem Jezusa Chrystusa" jako Sêdziego, Króla królów, Pana panów, który wkrótce przyjdzie , "ujrzy Go wszelkie oko"[Ap 1,7] i zegnie siê przed Nim kazde kolano [Fil. 2,10. Obj. 5,13. Iz. 43,23]  W Starym Testamencie Jezus w proroctwach jest objawiony jako Mesjasz. Za pomoca symboli i obrazów jest On równiez przedstawiony jako Aniol Pañski. W Nowym Testamencie Jezus jest ukazany jako "Slowo, które stalo siê cialem i zamieszkalo miêdzy nami. W Ewangeliach i Dziejach Apostolskich w barwny i prosty sposób zostalo ukazane narodzenie, nauczanie, smierc, zmartwychwstanie i wniebowstapienie Jezusa Chrystusa Syna Bozego. Listy Apostolskie naswietlaja biblijne, podstawowe prawdy dotyczace Osoby i Dziela Jezusa Chrystusa.
Ostatnia ksiêga Pisma swiêtego objawia Jezusa Chrystusa jako Sêdziego, Króla i Pana, który wkrótce przyjdzie w pelni chwaly i Glorii. Kazdy siê zgodzi po przeczytaniu fragmentu Apokalipsy, ze jest to niezwykla, tajemnicza ksiêga pelna symboli. Na jej temat wiele napisano, w ostatnich latach wyszlo kilka ciekawych pozycji i w naszej audycji bêdziemy rozmawiac dzisiaj na temat kilku punktów.
Swiêty Jan, który napisal ksiêge Objawienia w latach dziwiêdziesiatych, okolo piêdziesiat lat po zmartwychwstaniu Jezusa na wyspie Patmos. Gdzie zostal tam zeslany przez Imperium Rzymskie za gloszenie Ewangelii.
JOE:     Jan siedzial obok Jezusa na Górze Oliwnej, kiedy Jezus tlumaczyl jak bêdzie wygladal koniec swiata. Jezus ostrzegl ich, zeby byli czujni, rozwazni, aby nie zostali oszukani. Jezus powiedzial, ze przyjdzie wielu w Jego imieniu i nawet bêda twierdzili, ze sa Chrystusem i wielu ludzi uwierzy temu klamstwu. Jezus dalej mówil: bêda wojny, narody i królestwa wystapia przeciwko sobie, bêdzie glód, plagi i trzêsienia Ziemii. I to jest tylko poczatek. Prawdziwie wierzacy w Jezusa bêda atakowani, zabijani, nienawidzeni przez wszystkie narody, tak mówil Jezus. Niektórzy nie wytrzymaja tego i zdradza swoich przyjaciól. W tym czasie powstanie wielu falszywych proroków i bêda za nimi chodzic ludzie. Zlo powiêkszy siê na swiecie i zabraknie milosci miêdzy ludzmi.
ANIA:     A w tym samym czasie, prawdziwie wierzacy bêda nadal glosic ewangelie po calym swiecie. Ostatni ,najwiekszy znak zapowiadajacy koniec swiata, to to, ze ewangelia bêdzie gloszona po calym swiecie.
JOE:     Potem Jezus w rozmowie z uczniami podkreslil jeszcze dwie rzeczy. Przesladowanie wierzacych bêdzie wiêksze, niz kiedykolwiek w historii swiata i ze falszywi prorocy bêda pokazywac niesamowite cuda, aby ludzie im uwierzyli.
Gdy skoñcza siê najgorsze czasy, sloñce bêdzie zaciemnione, ksiêzyc bêdzie niewidoczny i caly kosmos zostanie poruszony. Wtedy przyjdzie Syn Czlowieczy i kazdy bêdzie Go widzial. I zgromadza siê obok Niego wszyscy wierzacy z calej historii swiata. Jezus dalej tlumaczyl jak bêdziemy wiedzieli, kiedy ten czas jest bliski. Ale dokladny dzieñ tylko zna Bóg.
Ania:     Jezus mówil duzo na temat znaków zapowiadajacych koniec swiata, ale samo Jego przyjscie bêdzie zaskoczeniem.
Drugi list Sw. Piotra 3,4 " Bêda mówili: ' Czyz Jezus nie obiecal, ze powróci? Czemu wiêc nie przyszedl? Z pewnoscia nigdy juz siê nie pojawi. "
JOE:     Przyjscie Jezusa bêdzie zaskoczeniem dla niewierzacych, nie dla wierzacych. Jezus mówil o tym w przypowiesci o pannach.
ANIA:     Ew. Sw. Mateusza 25, 1 " Bylo dziesiêc dziewczat....ale tylko piêc z nich bylo na tyle madrych, ze wlaly do swoich lamp oliwê. Pan mlody siê spóznial....Pozostale dziewczêta odeszly...Kiedy wrócily, zobaczyly, ze drzwi sa zamkniête, zaczêly wolac: Panie, otwórz nam! Lecz on odrzekl: Za pózno, odejdzcie! Czuwajcie wiêc i badzcie gotowi, gdyz nie znacie dnia ani godziny mojego powrotu."
JOE:     Wedlug Jezusa, znakiem koñca swiata bêdzie specyficzna moralnosc taka, jaka byla przed potopem, i jest ona okreslona w Starym Testamencie.
ANIA:     Ksiêga Rodzaju 6,5 " Kiedy zas Pan widzial, ze wielka jest niegodziwosc ludzi na ziemi i ze usposobienie ich jest wciaz zle, zalowal, ze stworzyl ludzi na ziemi, i zasmucil siê."
JOE:     ( Ew. Mateusza 24,9 ) Jezus tez powiedzial, ze tylko prawdziwie wierzacy wytrzymaja do koñca. " Bêda was torturowac i zabijac, caly swiat was znienawidzi... " Dlaczego prawdziwie wierzacy bêda nienawidzeni przez caly swiat ?
ANNA:     Jezus mówil dalej, " Caly swiat was znienawidzi dlatego, ze nalezycie do mnie." Innych powody nienawidzenia Chrzescijan to na przyklad: stanowisko moralne wobec aborcji i biologicznych eksperymentów . A takze stanowisko wobec praw rodzicielskich, to znaczy dzieci naleza do rodziców, a nie do pañstwa. W Ameryce i w przepisach ONZ powstaje coraz wiêcej przepisów na temat praw dziecka, daja one jednoczesnie pañstwu niesamowita wladzê poprzez ustalenia pozwalajace odebrac dzieci od rodziców. Nastêpnie prawdziwie wierzacy nigdy nie wlacza siê do nowej religii, która ma objac i laczyc wszystkie wiary pod wladza najbardziej - niby duchownego i pokojowo nastawionego czlowieka, który w Nowym Testamencie nazwany jest falszywym prorokiem. Ludzie, którzy nie znaja Chrystusa osobiscie przez wiarê bêda samowolnie uwielbiac tego falszywego proroka. Ostatnim powodem do nienawidzenia wierzacych przez swiat i wladców swiata, bêdzie niewlanczanie siê do nowego systemu ekonomicznego i politycznego, który niepozwoli nikomu kupowac i sprzedawac bez specjalnego znaku na prawej rêce, albo na czole.
ANIA:     Brzmi to bardzo dziwnie. Dla ludzi w dawnach czasach bylo to nie do wyobrazenia, ale teraz jest to nawet mozliwe.
JOE:     Ksiêga Objawienia swiêtego Jana rozdzial 13 mówi o dziwnej bestii. Wiersz 16: "I sprawia, ze wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymuja znamiê na prawa rêkê lub na czolo i ze nikt nie moze kupic ani sprzedac, kto nie ma znamienia- imienia bestii lub liczby jej imienia . To jest potrzebna madrosc. Kto ma rozum, niech liczbê Bestii przeliczy: liczba to bowiem czlowieka. A liczba jego: szescset szesdziesiat szesc.
JOE:     Bestia jest bardzo ciekawa postacia w Apokalipsie albo lepiej mówic nieciekawa postacia. Sa naukowcy, którzy mysla, ze Bestia moze byc polaczeniem super komputera z postaciami niezyjacymi. Jest to obecnie mozliwe za pomoca techniki holograficznej po angielsku to brzmi, "artificial intellegence using holography " albo "clonning". Najwiêkszy komputer dzisiaj na swiecie znajduje siê w Brukseli i jest nazywany bestia, oczywiscie jako zart.
Ania:     W tym wieku wyjasnilo siê, jak handel bez obrotu pieniêdzmi i jak czlowiek moze byc kontrolowany przez komputer.
Apokalipsa 13,17 - " Nie mozna bylo otrzymac pracy ani niczego kupic bez tego znaku..."
JOE:     Jest piêc ogromnych nowych znaków w tym wieku., które nie byly do przewidzenia nawet sto lat temu, ale byly dokladnie napisane prawie 2 tysiace lat temu w Pismie swiêtym.
Pierwszy to: Izrael, który byl opisany w Objawieniu swiêtego Jana, ze bêdzie atakowany z kazdej strony w wielkiej bitwie swiata. Kiedy to zostalo napisane Izrael nie istnial. Przez 19 wieków Zydzi byli rozproszeni po calym swiecie. Ale w Pismie swiêtym zawsze bylo mówione, ze wróca do swojego kraju i to siê stalo w 1948 roku. I Zydzi nie wrócili do Jerozolimy, az do 1967 roku. Glównym krajem w Objawieniu Jana jest Izrael i czytamy, ze najgorsze momenty w ich historii jeszcze bêda, az dopiero kiedy zwróca siê do Jezusa.
Kilkaset lat przed Chrystusem, prorok izraelski mówil o tym momencie.
Ksiêga Zachariasza 12,10 "Na dom Dawida i na mieszkañców Jeruzalem wylejê Ducha poboznosci, bêda patrzec na tego, którego przebili i bolec bêda nad Nim, jak siê boleje nad jedynakiem, i plakac bêda nad Nim, jak siê placze nad pierworodnym."
ANIA:     Nastêpne rozwiniêcie Apokalipsy Jana w tym wieku to; broñ nuklearna. Przez wieki niewierzacy siê smieli, poniewaz napisane bylo o wojnie, która zniszczy jedna trzecia swiata, a takze o spaleniu i zniszczeniu otoczenia. Obecnie 22 kraje znajduja siê w posiadaniu broni atomowej. Wsród nich 11 krajów, które naleza do trzeciego swiata.
Apokalipsa Sw. Jan 8,7 "...na ziemiê spadl grad i ogieñ zmieszany z krwia. Trzecia czêsc ziemi stanela w ogniu."
JOE:     Nastêpne rozwiniêcia spelnienia Apokalipsy, to wojsko ze wschodu, które bêdzie liczylo 200 milionów zolnierzy. Kiedy to proroctwo zostalo napisane nie istnialo tyle zolnierzy w calym swiecie. Ale dzisiaj Chiny maja ponad 300 milionów zolnierzy.
Objawienie swiêtego Jana 9,16 " Wypusc 4 potêzne demony spêtane nad wielka rzeka Eufrat. Dotad trwaly one w pelnej gotowosci, czekajac na ten, wlasnie rok, ten miesiac, ta godzine, a teraz rozwiazano je, aby zniszczyly jedna trzecia calej ludzkosci. I wtedy wyruszyla ich, liczaca okolo 200 milionów wojowników armia."
ANIA:     Dalej Apokalipsa tak mówi 16 rozdzial wiersze 12 do 16. " Szósty Aniol wylal swoja czare na wielka rzeke Eufrat i wysuszyl ja, tak ze królowie wschodu bez przeszkód mogli przeprowadzic swe armie na zachód. I zobaczylem [ Jan tak mówi] jak z paszczy bestii, smoka i falszywego proroka wyskoczyly trzy nieczyste duchy, o wygladzie ropuch. Demony te byly w stanie czynic cuda. Dziêki temu naklonily wszystkich wladców swiata, aby w wielkim dniu sadu wszechmogacego Boga zgromadzili siê na bitwe, przeciwko Niemu."
JOE:     W 1990 roku agencja prasowa Roitera podala do wiadomosci, ze w Chinach na 100 niezamêznych kobiet przypada 689 niezonatych mêzczyzn. Czyli jest to kraj, który przygotowywuje siê na wojne.
ANIA:    

Poniewaz jest napisane, " królowie wschodu ", to mozliwe, ze Chiny bêda powiazane do Indii i razem z tym krajem tworza oni 42% ludzi na swiecie. Moga tez zjednoczyc siê z Japonia, która jest od 1987 roku najbogatszym krajem na swiecie.
Przez stulecia nie mozna bylo sobie wyobrazic polaczenia wszystkich religii, ale dzisiaj jest wiele liczacych siê glosów , które bardzo popieraja ta idee.
Apokalipsa 13, 13-15 " Sprowadzala ona, na oczach ludzi, z nieba na ziemiê plomienie ognia i czynila wiele innych, niezwyklych znaków. W ten sposób oszukiwala wszystkich, bo czynila cuda jedynie przed tamta bestia i rozkazala ludziom na ziemi, by wykonali wielki posag bestii, która zyla mimo smiertelnej rany.
Pozwolono tez drugiej bestii ozywic ten posag i sprawic, aby mówil. Wtedy posag zarzadzil, ze wszyscy, którzy odmawiaja mu czci, musza umrzec."

Copyright 2009 by MissionPoland