baner
    Login   |  Register
   
 Radio 10
Minimize


Radio Program by Anna £osiak - #10

PROGRAM RADIOWY - #10
HISTORIA POLSKI
MAY 3, 1996


Ania:     Dlaczego Konstytucja 3 maja, to wydarzenie z historii Polski, które jest tak uroczyscie obchodzone. W pismie swiêtym Bóg zajmuje siê nie tylko jednostkami, ale calymi narodami!
Ania:     Dobry wieczór mówi Anna £osiak, razem z moim mêzem Joe serdecznie witamy wszystkich w naszej kolejnej audycji radiowej " Wiara i Wolnosc ".
Joe:     Dzisiaj celebrujemy swiêto konstytucji 3 trzeciego maja. Swiêto wa¿ne dla Polski, poniewaz byla ona pierwsza konstytucja w Europie. Konstytucja, która potwierdzila prawa kazdego czlowieka i starala siê przywrócic Polsce wolnosc, która ona juz miala przez setki lat przed królami wazami. Polska od czternastego wieku do poczatku siedemnastego wieku byla krajem najbardziej wolnym.
Ania:     Widac to bylo w dokumentach np. prawa dla wszystkich prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego. W królestwie polskim za czasów £okietka i Kazimierza Polska byla jedyny krajem na calym swiecie, w którym mieszkali wspólnie razem w pokoju ludzie obydwu wyznañ chrzescijañskich: kosciola wschodniego i zachodniego. Kazimierz Wielki otrzymywal rozkazy od swiêtego imperium rzymskiego niemieckiego, zeby zmusic kosciól wschodni do przejscia na wiare kosciola zachodniego.
Ania:     Kazimierz Wielki zawsze te rozkazy ignorowal. Kazimierz Wielki tez potwierdzil stanowisko Polski wobec rozproszonego narodu zydowskiego. Uzyskal w ten sposób blogoslawienie wedlug obietnicy napisanej w Starym Testamencie. Ksiêga Rodzaju 12,3 ," Bêdê blogoslawil tym, którzy ciebie blogoslawic bêda, a tym którzy tobie bêda zlorzeczyli, i Ja bêdê zlorzeczyl. Przez ciebie bêda otrzymywaly blogoslawieñstwo ludy calej ziemi ". I to siê stalo przez Jezusa.
Joe:     Ponad 350 lat przed konstytucja Pawel Wlodkowic napisal miêdzynarodowe prawa na podstawie Pisma swiêtego dotyczace wolnosci i szacunku wobec kazdego czlowieka. Tez 350 lat przed konstytucja, Jan Ostroróg napisal dokument " Pro republik ", który dawal prawa wszystkim mieszkañcom w Królestwie Polskim.
Ania:     Na samym poczatku w 16 wieku polski sejm wydal dokument "Nihil Novi", nic o nas bez nas, czyli król nie mógl wnosic nic nowego bez zgody sejmu. Kopernik wydal prawa ekonomiczne, które sa stosowane nawet dzisiaj na swiecie. Unia lubelska w 1569 roku przylaczyla Litwe do Polski na zasadzie milosci chrzescijañskiej.
Joe:     W 1573 roku ponad 200 lat przed konstytucja byly wydane "Postulata Polonica", znane po calym swiecie, mówiace o wierze i wolnosci . Razem z tym byly wydane slynne "Akta henrykowskie".
Joe:     Zabranialy one wtracania siê królowi i rzadu do przekonañ religijnych poddanych i swiadczyly o najwiêkszej wolnosci religijnej - summieniu na calym swiecie w tym czasie.
Ania:     Byly 3 inne dokumenty w 16 wieku 250 lat przed Konstytucja 3 maja, które ustalaly wizje, reformy i strategie, zeby Polska nadal byla calkiem niepodleglym i sprawiedliwym wobec wszystkich i najlepszym przykladem, wolnego kraju na calym swiecie.
Joe:     Te dokumenty to: "Reformowanie Republiki" Andrzeja Frycza Modrzewskiego, "Kosciól i spoleczeñstwo" Jana £askiego i "Krótka rozmowa miêdzy wójtem, plebanem i panem" Mikolaja Reja.
Jan Zamojski na koñcu swojego zycia powiedzial królowi , ze jego postêpowanie wobec róznych grup spowodowalo niesprawiedliwosc i niezadowolenie w calym kraju. Wazowie £amali zasady ustalone w 16 wieku wobec osobistych przekonañ i róznych wyznañ. W roku 1605 odbyl siê bunt Zebrzydowskiego , poniewaz król Zygmunt 3 Waza zlamal akty henrykowskie ustalajace, ze król i rzad nie moga siê wtracac do sumienia i prywatnych przekonañ czlowieka.
Joe:     Konstytucja trzeciego maja miala wielkie znaczenie dla calej historii Polski. Wtedy, kiedy Polska juz nie byla na mapie, ona pokazywala, ze Polska miala swoja silna wole , i ze szlachta dobrowolnie oddawala wladze ludziom.
Ania:     Moze lepiej powiedzmy, ze klasa uprzywilejowana jaka byla szlachta oddawala swoje przywileje, jak liberum veto, prawo odmówienia posluszeñstwa, konfederacje i wolne elekcje. Mieszkañcom miast mialy przyslugiwac takie same prawa i przywileje jak szlacheckim obwatelom Rzeczpospolitej.
I jak ktos kiedys powiedzial, historia swiata nie zna zadnego innego przykladu podobnej szlachetnosci szlachty.
Joe:     Konstytucja miala wady, czy mamy, o tym mówic, czy nie, co myslisz Aniu?
Ania:     Myslê, ze tak. To jest dla mnie interesujace.
Joe     Pierwszy punkt amerykañskiej konstytucji, który jest znany przez kazde dziecko w Ameryce mówi, ze nie wolno rzadowi wtr¹cac siê do sumienia osobistego przekonania i wolnosci religijnej. Tak jak bylo juz od dawno w Polsce. Konstytucja 3 trzecia majowa tez porusza tê sprawe zaraz w pierwszym punkcie. Tylko, ze tam jest napisane odwrotnie. Pierwszy punkt byl tam wsadzony przez wladze koscielne i brzmi on: przeczytaj Aniu...
Ania:     Pierwszy punkt: " Religia narodowa, panujaca, jest i bêdzie wiara swiêta rzymska katolicka, ze wszystkimi jej prawami. Przejscie od wiary panujacej, jakiegokolwiek wyznania , jest zabronione pod kar¹ apostacji.
Ze zas tas sama wiara swiêta przykazuje nam kochac bliznich naszych, przeto wszystkim ludziom do jakiegokolwiek badz wyznania, pokój w wierze i opiekê rzadowa winnismy; i dlatego wszelkich obrzadków i religii wolnosc w krajach polskich, podlug ustaw krajowych warujemy. "
Joe:     Ogloszono wolnosc religii, ale nie wolnosc wyznania i sumienia. Kazdemu, kto chcialby odejsc od wiary panujacej grozila kara apostacji, czyli wykluczenia z narodu, bardzo nie przyjemna kara.
Konstytucja nie dawala wolnosci wszyskim. Brala chlopów w obrone, ale nie dawala im wolnosci. Dopiero to siê stalo w dokumencie wydanym przez Kosciuszke w "Uniwersale Polanieckim" , 1794r.
Ania:     Konstytucja 3 maja w wolnym swiecie, czyli w Ameryce byla oceniona bardzo wysoko.
Konstytucja mial charakter symboliczny, wykraczajacy daleko poza znaczenie praktyczne.
Ania:     Byla to uchwala ustanawiajaca prawa skladajace sie na polska tradycje; byla wcieleniem wszystkiego, co w przeszlosci Polski bylo oswiecone , postêpowe i szlachetne. Konstytucja jest symbolem woli narodu polsiego, który pragnie zyc w niepodleglosci. Zapraszamy do obchodzenia tego swiêta i parady.
Joe:     Wczoraj drugiego maja mial miejsce w Ameryce narodowy dzieñ modlitwy, "The National Day Of Prayer". I spotkania modlitewne odbywaly siê po calej Ameryce z udzialem róznych, mozna powiedziec prawie wszystkich liderów.
Ania:     Narodowy przewodniczacy dnia modlitwy w Ameryce to Shirley Dobson zona najbardziej popularnego psychologa chrzescijañskiego w Ameryce, Vonette Bright zona Bill Brighta i Shirley Boone zona Pat Boone.
Joe:     Glówny cel narodowego dnia modlitwy w Ameryce to: przyznanie siê do grzechów osobistych i narodowych, proszenie o przebaczenie i nawrócenie Amerykanów i Ameryki z powrotem do Boga.
Ania:     Organizatorzy tego dnia modlitwy bardzo wstydza siê tego w jakim stanie duchowym i moralnym znajduje siê Ameryka. Ale najbardziej siê wstydza stanu Kosciola i tak zwanych wierzacych.
Joe:     W Pismie Swiêtym mamy wiele przykladów jak Bóg postêpuje z narodami. Jest czêsto napisane w Starym Testamencie, ze Bóg mówi wróccie do mnie, i Ja wrócê do was.
Ania:     Nawet kiedy Jezus byl wsród narodu izraelskiego, to religia byla bardzo silna, Ale to nie wystarczylo. Liderzy religijni byli najbardziej przeciwko Jezusa i Jezus o tym czêsto mówil. W czasach Jezusa wiara izraelska byla jedyna, sluszna wiara na swiecie wedlug Jezusa. Jest napisane w Ewangelii sw. Jana. " Przyszlo do swojej wlasnosci, a swoi go nie przyjêli".
Joe:     Jest to wielka prawda, ze sasiedzi Polski czêsto nie byli w porzadku. Ale to jest tylko polowa prawdy. Druga polowa dotyczy naszych grzechów osobistych i narodowych wobec siebie. Nie mówimy tutaj o problemy zydowskie. Wiemy, ze sa falszywe oskarzenia przeciwko Polakom w czasie drugiej wojny swiatowej wystawione przez male grupy zydowskie.
Ania:     Kazdy naród musi odpowiadac za siebie. Polska nie moze siê porównywac z narodami upadlymi. Polska musi wrócic do swoich najszlachetniejszych czasów, dokumentów i nawet wtedy porównywac siê ze wzorcami zawartymi w Pismie swiêtym.
Joe:     Jezeli Polska jest narodem Chrystusa, to musimy ocenic wszystko w historii Polski w odniesieniu do Jego slów i nauki zawartej w Pismie swiêtym.
Ania:     Dzisiaj wieczorem chcielismy wymienic wspaniale momenty z historii Polski, poniewaz sa one dla nas wzorami i dowodami mocy, gdy siê postêpuje wedlug planu Bozego.
Ale tez chcemy zastanowic siê nad grzechami osobistymi i narodowymi i zaczynajac od dzisiejszych czasów. Zadny kraj nie móglby wyznac swoich grzechów narodowych wobec Boga w ciagu jednej godziny, ale mozemy mówic ogólnie o sytuacji w Polsce w ostatnich piêdziesiêciu latach.
Joe:     W systemie partyjnym braly udzial ponad 2 miliony ludzi ( Polacy ) i placeni tajni agenci tez liczyli okolo dwa miliony.
Ania:     Ci ludzie mieli rodziny, które korzystaly z przywilejów. Inni zas, którzy byli daleko od tego mogli byc zgubieni w innych grzechach takich jak pijañstwo, aborcja, brak uczciwosci, nienawisc, zostawienie rodziny i tak dalej.
Joe:     Prawda jest taka, ze kazdy jest grzesznikiem, i tak jak w znanym amerykañskim powiedzeniu , kiedy ktos upadnie mówimy, "There but for the grace of God go I " to znaczy, bez £aski Boga to ja jestem w takiej samej sytuacji jak kazdy czlowiek, który upadl i popelnil przestêpstwo.
Ania:     Wracajac do sytuacji w Polsce wiemy, ze ten stary system wykorzystania innego czlowieka nadal istnieje . Sa ludzie którzy ciêzko pracuja na to, aby to nigdy nie bylo zmienione.
Joe:     Jest tylko jedna nadzieja, która nie jest matka glupich.
Ania:     W Ewangelii swiêtego Jana 3,19 czytamy: "Wyrok taki zapadl dla tego, ze choc swiatlosc z niebios przyszla na swiat, ludzie bardziej umilowali ciemnosc bo czyny ich byly zle".
Swiatloscia tutaj jest tylko i wylacznie Jezus, Jego osoba i Jego Slowa. Matka Jezusa najkochansza Maria tez tylko mówila o Jezusie i mówila ze mamy Jego sluchac. Jezus-Bóg jej stworzyl i zbawil laska, Maria o tym sama mówi. ( Ew. Sw. £ukasza 1,47 ) Ona jest najlepszym przykladem wiary w pismie sw. Ciemnosc albo ciemnota, to my bez Jezusa. Osobiscie i jako naród wierzacy jest mozliwe odejsc od prawdziwego Boga, okreslonego przez samego siebie w Pismie swiêtym.
Joe:     Jest taki inny jeszcze problem, glêbszy, ze wiele osób, które uwazaja siebie za wierzacy w Jezusa Chrystusa praktycznie nie wierza w to, co on mówil i czêsto nawet nie interesuja siê Jego Slowami. Jest wsród wielu ludzi popularne przekonanie, ze trzeba byc tylko dobrym i miec jakis szacunek dla kosciola. Ale Jezus neguje takie myslenie. W Pismie sw. jest napisane wyraznie w liscie do Hebrajczyków 11,6
"Bez wiary zas nie mozna podobac siê Bogu...Nigdy nie spodobasz siê Bogu, jezli nie uwierzysz i nie bêdziesz na nim polegal. Kazdy , kto chce do Niego przjsc, musi wierzyc, ze On istnieje i nagradza tych, którzy Go szczerze szukaja.".
Ania:     Rzymian 1,17 "Sprawiedliwy z wiary zyc bêdzie".
Joe:     To wszystko oznacza, ze nie mozesz byc dobrym, jezeli nie uwierzysz we wszystko co Chrystus powiedzial. I w tedy tylko dzieki Ducha Swietego.
Bóg nigdy nie bêdzie zadowolony z Ciebie dopóki nie uwierzysz we wszystko co On mówi.Jest to bardzo wazne do kogo siê zwracamy, do kogo siê modlimy i kogo sluchamy. Tylko Bóg jest Bogiem.
Ania:     Pismo swiête mówi duzo na temat narodów. Przeczytajmy te fragmenty z Biblii.
Joe:     Na samym koñcu Nowego Testamentu po zakoñczeniu swiata jest tak napisane o niebie: Apokalipsa œwiêtego Jana 21,24
Ania:     "I w Jego [Jezusa] swietle bêda chodzili narody i wniosa do Niego królowie ziemi swój przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do Niego nie wejdzie, ani ten co popelnia ochydê i klamstwo, lecz tylko zapisani w ksiêdze zycia Baranka. Kto chce niech wody zycia darmo zaczerpnie."
Joe:     Bêda zbawieni z kazdego narodu. Tylko tych, którzy pili wodê zycia darmo i sa zapisani w ksiêdze zycia tak zwanej ksiêdze Baranka, poniewaz tylko On ma klucze do tej ksiêgi..Tak jest napisane w Pismie swiêtym ( Apokalipsa 5, 2-14 ). Kazdy który uwierzy w Jezusa i Jego Slowa bêdzie zbawiony. Kazdy, który woli swoja wlasna teorie bêdzie zgubiony i nie zostanie zbawiony z narodem.
Ania:     Jest napisane w Ksiêdze Izajasza 49,17
" Niczym sa przed Nim wszystkie narody, znacza dla Niego tyle co nicosc i pustka."
Ten wiersz mówi o wielkosci Boga. I ze On traktuje wszystkie narody tak samo. Nikt nie moze Go pouczac, albo zamknac Go w budynku.
Joe:     Psalm 113,4
"Pan jest wywyzszony ponad wszystkie ludy. Jego chwala siêga ponad niebiosa." Mamy isc za Bogiem i nie On za nami.
Ania:     Ksiêga Przyszslów 14, 34
"Sprawiedliwosc wywyzsza naród, a czyn haniebny pomniejsza narody."
Jest wiele wspanialych przykladów sprawiedliwosci ofiarnosci i szlachetnosci w historii Polski.
Joe:     Tak jest!!! Ale teraz musimy patrzec jak swiêty Pawel powiedzial "do przodu". Jak mamy zyc, kogo mamy sluchac i kim mamy byc wedlug Boga i Jego Slowa.
Ania:     Ksiêga Jeremiasze 17, 7 - "Blogoslawiony maz, który poklada ufnosc w Panu i Pan jest nadzieja"
Ksiêga Jeremiasza 18, 7-8
"Raz postanawiam przeciw narodowi lub królestwu, ze je wypelnie, obalê i zniszcze. Lecz jesli ten naród, przeciw któremu orzeklem kare nawróci siê ze swej nieprawosci bêdê zalowal nieszczêscia, jakie zamyslalem na niego zeslac"
Ania:     2 Ksiêga Kronik 7,14
"Jesli upokorzy siê mój lud nad, którym zostalo wezwane moje imiê, i bêda blagac i bêda szukac mego oblicza, a odwróca siê od swoich zlych drógami, Ja z nieba wyslucham i przebaczê im grzechy, a kraj ich ocalê."

DZIEKUJEMY!

ANIA i JOE £OSIAK

p.s. Dziekujemy Bogu za now¹ Konstytucj¹ w Polsce od roku 1997.


Copyright 2009 by MissionPoland