baner
    Login   |  Register
   
 Zbawienie
Minimize

Sam musisz decydowac:

“ Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” Ewangelia Jana 3: 36


1. On jest Bogiem i jedynym sposobem do Nieba ( Jan 14: 6; Mateusz 14: 25-33 )

a. Jezus sam mówił, że jest Bogiem. - Jan 8:23- 58, 10: 30; Hebrajczyków 1: 1-3; Filipian 2: 5-11

b. Jezus był prorokowany ponad 300 razy w Starym Testamencie - Lukasz 18: 31; Izajasza 53:1-12

c. Każda inna droga do Boga jest fałszywa – Dzieje Apostolskie 4:12; Jan 10: 1-18; Izajasza 43: 11


2. Tylko Bóg jest dobry - Jezus jest Bogiem ( Marek 10:18; Kolosan 1: 15-20; 1 Piotr 2: 22 )

a. Tak Jezus sam powiedział – Lukasz 18:19; Mateusz 19:17; Jan 10: 30; Jan 14: 6-10

b. Tylko On mógł otworzyć księgę objawień na końcu świata – Apokalipsa 5: 1-14


3. Jezus kocha grzeszników i umarł w ich miejscu ( Jan 3: 16; Łukasz 5: 31-32; Izajasza 53 )

a. Historia łotra, celnika, itd. – Mateusz 9: 10-13; Jan 10: 17; Lukasz 23: 39-43

b. Umarł za grzeszników i zbawienie jest darem – Rzymian 5: 6-21, 6: 23; Hebrajczyków 10: 1-12

c. On przyszedł, żeby ludzie wierzący nie zostali skazani na wieczne potępienie w piekle - Jan 3: 17


4. Jezus nie przyszedł dla dobrych ludzi


( Łukasz 18: 9-14; Kolosan 2: 13-15; Heb. 9: 22 )

a. On jest Lekarzem dla chorych – Lukasz 6: 31; Marek 2: 17

b. Krzyż nie jest potrzebny dobrym – Galatów 2: 21; 1 Kor. 1:18-31; Heb. 10:13-23; 1 Piotr 1: 18-19


5. On szukał tylko wiary ( Cala Biblia w każdym wypadku )


a. Gdzie było wiara, On czynił cuda – Mateusz 8: 5-13, 9: 18-29; Rzymian 3: 19 – 24

b. Wiara musi być właściwa, żywa i skuteczna – Jakub 1: 5-8, 2: 18 i Efezjan 2: 8-10; Filipian 3: 8-9

c. Bez wiary tylko w Nim nie ma zbawienia – Heb. 11: 6; Jan 3: 18; Rz. 9: 31-32, 10: 9-13; Gal. 3: 6-14

Prawdziwa wiara jest posłuszna tylko Bogu. Nie wolno wierzyć nikogo innego, tylko Jezus może powiedzić, “JA JESTEM PRAWDę “, nawet nie ma nikogo innego w całej historii taki jak On.


6. Musisz się narodzić na nowo ( Jan 3: 3 )

a. Narodzić się duchowo – Jan 1: 12-13, 3: 3 - 17

b. Narodzic się przez wiarę – Jan 6: 28-29

c. Zmiana myśleniu (Meta-noia) o grzechu i o Bogu – Psalm 51: 11-12; Jer. 17: 9; Lukasz 13: 3


7. Mamy się modlić tylko do Boga - Jezus jest jedynym pośrednikiem do Ojca (Biblia)

a. Każdy prorok, apostoł, Maria matka Jezusa i uczniowie Jezusa modlili się tylko do Boga -

“ Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.” Jan 17:11

“ Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. ” 1 Tymoteusz 2: 4-5


b. Nikt nie modlił się przez nikogo innego albo przez jakiegoś świętego do Boga – Mateusz 6: 5-13

c. Tylko w Nim mamy dostęp do Boga Ojca - Efezjan 3: 12; Hebrajczyków 9: 11-28


8. Jezus Chrystus żyje (Marek 9; 30-32, 16: 6)

a. Świadectwo wielu ludzi, którzy umarli za głoszenie Zmartwychwstanie – 1 Kor. 15: 3-8

b. Bez Zmartwychwstania zostajemy w grzechu 1 Koryntian 15: 17

c. Budda, Mahomet, Bahaullah, i każdy inny lider religijny nie żyje – Mateusz 12: 39-40


9. Bóg mieszka w ludziach , nie w budynkach ( Efezjan 3: 16-21 )

a. Zstąpienie Ducha Św. Jan 14: 25-26; Dz. Ap. 1: 8

b. Każdy wierzący ma Ducha Świętego – Rzymian 8: 9-16; Efezjan 1: 13-14; 1 Koryntian 12:13

c. Jesteśmy świątynią Bożą – 1 Koryntian 3: 16, 6: 19; 1 Piotr 2: 4-10 ( Bóg nas zmieni - Jan15:5 )


10. Jezus wróci drugi raz jako Król królów i Pan panów ( Apok. 19: 11-21 )

a. Tylko On nam powiedział jak będzie wyglądała historia człowieka i narodów – Mat. 24: 6-8; 2 Piotr 3: 3-10; Apok. 2 i 3

b. W dwudziestym wieku umożliwiło się pięć wielkich proroctwa w Apokalipsie - Apok. 7: 1-17; 8: 6-11; 9: 16; 13: 1-18; 17: 3-18; 19: 1-10


11. Osobista relacja z Jezusem musi być najważniejsza ( Mateusz 16: 24-26 )

a. Nasza prawdziwa rodzina – Mateusz 12: 46–50; Marek 3: 31-35; Lukasz 8: 19-21

b. Nasze powołanie (wspólnota, chrzest, komunia Biblijna, misja i dobre uczynki ) -Mateusz 10: 34–39, 26: 26-29, 28: 18-19; Marek 12: 29-30

c. Komu mamy być wierni – Mateusz 7: 21-27


Oto przykład modlitwy dla zbawienie:

Drogi Ojcze, Dziękuję Ci za Twoje Słowo, Wierzę tylko Tobie i to co mówisz o mnie i o sobie. Przyjmuję Cię Panie jako mojego jedynym Zbawicielem, wiedząc, że tylko Twoja łaska może mnie uratować tu i tam. Wierzę też że masz dla mnie niesamowity plan w tym życiu. Odwracam się od grzechu i licze tylko na mocy Twojego Ducha świętego we mnie.

Jeżeli modliłes się z prawdziwą wiarą tylko w Jezusa to On zamieszkał w twoim życiu i otrzymałeś od Niego dar zbawienia, życie wieczne, pełne przebaczenie i nowe życie jako dziecko Boga. Jesteś nowonarodzony i masz od Boga wszelkie duchowe błogosławieñstwo w Chrystusie. Efezjan 1: 3

Joe Łosiak -MissionPoland - P.O. Box 681481 - Schaumburg, Illinois 60168  (joelosiak@hotmail.com)

Copyright 2009 by MissionPoland