baner
    Login   |  Register
   
 Przed i Po
Minimize

Przed i Po


" Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni w nim i zbudowani na nim, i utwierdzenie w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. "  ( Kol. 2,6-10).

Zaczynamy z Chrystusem różnie, ale każdy dochodzi do tego momentu, kiedy decyduje, że chce Go przyjąć albo nie. Czasami ludzie mają niewłaściwe, niebiblijne wyobrażenie Jezusa i dlatego nie rozumieją najważniejszej rzeczy o życiu. Na szczęście mamy słowa Jezusa zapisane dla nas w Nowym Testamencie, a także nauczanie jego apostołów, których On sam wybrał i nauczał. Istnieje ponad 24,000 starożytnych manuskryptów Nowego Testamentu, które potwierdzają nam, że mamy słowa samego Boga. Wierzymy, że Jezus jest Bogiem, bo On sam tak powiedział i udowodnil: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy", "Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca", "Ja zawsze Byłem - Jahwe". Tak uczy kościół rzymskokatolicki, kościoły reformowane i prawosławne. Istnieją kulty niechrześcijańskie (tak zwani świadkowie Jehowy, mormoni itp.), które tego nie uczą i dlatego mówimy, że oni nie są chrześcijanami.

Polityka się zmienia, kościoły się zmieniają, ale On -- Jezus Chrystus jest ten sam zawsze i na wieki (Hbr 13,8). Przez Jego słowa zawarte w Piśmie Świętym dowiadujemy się, jak mamy go przyjąć i jak mamy dalej żyć. Zaraz od przyjęcia Jezusa Chrystusa nasze życie staje się pielgrzymką, obojętnie gdzie mieszkamy i dokąd idziemy. Chrześcijanin nie musi się zapisywać na pielgrzymkę -- on już na niej jest do końca życia.

W Ewangelii Mateusza, Łukasza, Marka i Jana dowiadujemy się wielu rzeczy o naszej wierze.

1. Jezus nie przyszedł na świat, by potępieć ludzi, ale żeby ich uratować, bo każdy już sam siebie doprowadził do potępięnia przez grzech.

2. Tylko Bóg jest dobry. On powiedział, że wszyscy są grzeszni i umierają.

3. Chodził z grzesznikami i dlatego wielu duchownych i religijnych ludzi nienawidziło Go -- oni też byli grzeszni inaczej.

4. Nie szukał dobrych ludzi -- bo ich nie było. Szukał wiary, a tam gdzie nie było wiary, nie mógł pomóc.

5. Udowodnił swoją boskość wypełniając ponad 300 proroctw w Starym Testamencie, poprzez konkretne cuda, które były wyjątkowe, przez zmartwychwstanie i objawienie rzeczy przyszłych.

6. On zapłacił za wszystkie nasze grzechy na krzyżu.

7. Każdy, kto Mu wierzy, otrzymuje życie wieczne i już nie pójdzie na wielki sąd ostateczny. " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." (Jan 5,24). " Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." (Rz 8,1).

8. Kiedy przyjmujemy Go poprzez uwierzenie w Niego jako Boga i Zbawiciela, On staje się naszym najlepszym przyjacielem i najważniejszym doradcą. Każdy z nas ma swoją osobistą relację z Nim i jego krew oczyszcza nas od wszelkiego zła.

9. Możemy teraz stać przed Bogiem Ojcem w modlitwie jako czyści i święci ludzie dzięki Jezusowi i mamy przygotowane mieszkanko w niebie: " W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce." (Jan 14,2).

10. Po przyjęciu Jezusa każdy otrzymuje Ducha Świętego, który rodzi w nas nowego człowieka. Ten nowo narodzony, uratowany łaską człowiek jest powiązany z Nim na zawsze i będzie w niebie po walce, jaka go czeka na tym świecie z sobą samym, światem i diabłem. " I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca." (Jan 10,28-29).

 

W listach apostolskich dowiadujemy się, że nasze zbawienie jest czystym darem od Boga dla każdego, kto mu uwierzy, to znaczy zaufa, że On i tylko On zbawia człowieka. Przyjmujemy Chrystusa łaską przez wiarę. Łaska znaczy, że Bóg daje nam coś za darmo. Tak samo prowadzi się życie po przyjęciu Jezusa: z łaski przez wiarę. To nie my, to On prowadzi nas i bez Niego nic dobrego nie zrobimy -- spróbuj! Tak samo jak przyjęliśmy Chrystusa, tak żyjemy w Chrystusie. Człowiek, który myśli, że on ma sam się uświęcić, potrafi tylko być zewnętrznie, do pewnego widocznego stopnia, moralny albo religijny -- i też bardzo nudny. Ale źródło prawdziwego życia obfitego pochodzi tylko od Boga, który mieszka już w nawróconym człowieku według Jana 3,14-18.

" Owocem Ducha Świętego jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie." Gal. 5: 22,23

Wielu chrześcijan próbuje na siłę zmienić swoje życie i koncentruje się na tym, czego nie mają robić. Takie życie jest podobne do każdej religii na świecie. Ale apostołowie nas nauczają, że mamy koncentrować się na chodzeniu w Duchu Świętym i wtedy nie będziemy wypełniać pożądania ciała. Czy takie życie jest możliwe dla ciebie? Mówimy, że takie życie jest niemożliwe, ale kiedy On przez nas żyje, każdy człowiek poddający się Jezusowi doświadcza zmiany i wie, że jest to działanie Boga, nie jego własne. Ludzie, którzy mówią, czego nie zrobiliby dla Boga albo że uświęcają się dla Boga, nie znają Pisma Świętego i będą zawsze żyli w smutku. Święty Paweł dał nam klucz do tego nowego życia: " Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie." (Gal 2,20); " Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata." (Gal 6,14). Brak mówienia o krzyżu przed i po zbawieniu jest największym błędem, jaki robimy. W naszym religijnym narodzie polskim o błedzie żydowskim opisanym w Liście do Rzymian 9,32-33: "Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony". Widzimy, że niewierzacy Żydzi nie otrzymali zbawienia, bo sami starali się je zdobyć dobrymi uczynkami zamiast przez wiarę w Chrystusa. Tak samo wielu chrześcijan stara się o swoje uświęcenie, po przyjęciu zbawienia jako daru, poprzez własny wysiłek. Walczenie ze sobą samemu jest zawsze nieskuteczne, Jezus powiedzial,
"Bez mnie, nic nie zrobicie" ; żyjemy naprawdę jako chrześcijanie, kiedy trzymamy się tylko Jezusa, oczy mamy zwrócone na Niego, a kiedy upadamy, prosimy Go o podanie ręki, a On nas zawsze podnosi. Kiedy upadamy, mamy się przyznać do tego Bogu bezpośrednio, a kiedy skrzywdziliśmy także innych ludzi, mamy się przyznać też przed nimi. Idziemy dalej z Bogiem, bo On już zapłacił karę za wszystkie nasze grzechy przeszłe i przyszłe.

Jesus Paid It All - Jezus zaplacil za wszystko !

Za zbawienie nie płaci się ani przed jego przyjęciem, ani po nim. Jest taka błędna nauka wśród nas, że zbawienie jest darmowe, kiedy je przyjmujesz, ale potem trzeba za nie zapłacić, bo jeżeli nie, to będzie ci odebrane -- zbawienie jest jednak darem łaski Boga i jest zapłacone przez krew Jezusa dla każdego, kto wierzy w Niego i przyjmuje Go do swojego życia przez uwierzenie w Niego. " Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa." (Flp 1,6). Jeżeli ktoś chce sam zapłacić za swoje zbawienie, ten człowiek musi być bez grzechu w 100%. Za śmierć Jezusa i Jego krew przelaną dla nas nikt nie jest w stanie zapłacić. Nie można się radować ze swojego zbawienia, jeżeli nie masz 100% pewności, że je masz i że jest ono nieutracalne. " Przywróć mi radość z wybawienia twego." (Ps 51,14). Mamy tylko według Jego planu wierzyć i robić to, co On nam nakazał. Miłować Go całym sercem, ciałem i duszą i miłować innych jak samych siebie i jak On nas kochal. Żyjemy dla Niego, bo Go kochamy i bo On w nas mieszka. Wszystko, co potrzebujemy, On nam dał. W naszym życiu chrześcijańskim mamy jeszcze dużo do uzyskania poza własnym zbawieniem. Są inni, co potrzebują nas! Nie każdy chrześcijanin będzie tak samo nagrodzony w niebie i jest możliwe, że chrześcijanin zbawiony będzie karany tutaj nawet przez śmierć za ciągłe chodzenie w ciele a nie w Duchu, ale będzie zbawiony, jeżeli urodził się w nim nowy człowiek -- patrz 1 Koryntian 5,5. Są przed nami ogromne nagrody, ale też mogą być ogromne straty -- każdy chrześcijanin wybiera codziennie, by być napełnionym Duchem Świętym albo być napełnianym sobą -- nawet religijnym sobą. Na końcu chrześcijanina czeka sąd Chrystusowy, gdzie nasze uczynki będą w ten sposób ocenione. To, co w Duchu Świętym i to, co we własnym ciele robiliśmy -- nawet dla Boga.

Jeżeli chcemy chodzić w Duchu Świętym, łaską przez wiarę, to wtedy postępujemy odpowiednio: spędzamy czas z Nim w modlitwie i czytaniu jego słowa. Rozmawiamy z innymi wierzącymi o tym i pomagamy innym znaleźć drogę do Chrystusa. Wtedy tez zaczynaja sie prawdziwy dobre uczynki, " Bez Mnie nic nie zrobicie ", powiedzial Jezus. Jedna uwaga! Naucz się całego nauczania biblijnego, zanim będziesz głębiej uczyć innych. Można od razu przyprowadzać ludzi do Chrystusa, ale głębsze nauczanie wymaga czasu i doświadczenia. Kiedy wybieramy, w co mamy wierzyć w szczegółach, musimy znać całe nauczanie Pisma na temat danej doktryny. Ucz się w Duchu i przygotuj się do ogromnej walki, w której Bóg da ci zwycięstwo!

" W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże." (Ef 6,10-17).

"Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rz 8,37-39).

Joe Łosiak - MissionPoland - P.O. Box 681481 - Schaumburg, IL 60168

Copyright 2009 by MissionPoland