baner
    Login   |  Register
   
  Pismo Swiete
Minimize

Pismo Święte / Słowo Boże / Biblia
Konspekty Biblijny #2

 1.  Jezus  potwierdza Stary Testament – Lukasz 24:44
  1. 39 ksiąg, ( od Abla do Zachariusza  ). – Lukasz 11:51; Mateusz 23:35
  2. Jezus tylko cytował z tych ksiąg – Mateusz 4: 4-10 ( tak samo jak Żydowskie Biblię )
  3. Jezus powiedział, że Stary Testament o Nim pisze – Jan 5: 39
 2. Jezus wybrał Apostołów, kiedy jeszcze nie było żadnego kościoła. Oni nam dali Nowy Testament.
  1. Jezus uczył ich przez trzy i pół lata i dał im zadanie nauczania całego świata – Mateusz 28: 18-20
  2. Listy Pawła były uznane na równi z Pismem Święty przez Piotra - 2 Piotr 3: 15,16
 3. Apostołowie dają nam Nowy Testament – 27 ksiąg -  2 Tymoteusz 3; 16,17
  1. 20 listów  napisanych przez  apostołów – Jana, Pawła, Piotra i  Jakuba
  2. Ewangelia Jana i Objawienie Jana  napisane przez apostoła Jana
  3. Jan był z Jezusem od samego początku – Mateusz 4: 18 - 22
  4. Świadectwo Jana – 1 Jan 1: 1- 5, 5: 11-13; Apokalipsa 1: 1-2
  5. Ewangelia Mateusza  napisana  przez apostoła Mateusza
  6. Ewangelie Marka i Łukasza były napisane przez  uczniów apostołów Piotra i Pawła
  7. Marek  podróżował z apostołem Pawłem – Dzieje Apostolskie 13: 5, 13
  8. Ew. Marka  była napisana kiedy Piotr jeszcze żył (według Papiasza i Ireneusza).
  9. Dzieje Apostołów było napisane przez Łukasza
  10. Łukasz był uczniem Apostoła Pawła – Kolosan 4: 14; Filemona 24
  11. Łukasz nie był Żydem i pisał po grecku
  12. Łukasz w Dziejach  Apostolskich pisał w czterech miejscach, że był z Pawłem - Dz. Ap. 16:10-17; 20:5-21; 21;18-27; 28:16
  13. Łukasz wymienił wiele krajów, miast i znanych  ludzi w polityce potwierdzając czas kiedy jego dwie książki zostały napisane nie później niż 29 lat po zmartwychwstaniu. Pisał o miejscach jako istniejących , a których już nie było w roku 70 A.D.
  14. List  Judy był napisany przez brata Jezusa i Apostoła Jakuba – Mateusz 13: 55
 4. Nowy Testament jest jedynym miejscem, gdzie znajdują się słowa Jezusa i nauczanie apostołów    ( 1 Jan 1: 1-3 )
  1. Cały Nowy Testament był już napisany i używany w pierwszym wieku – Papiasz i Ireneusz
  2. Mamy ponad 24,000 manuskryptów Nowego Testamentu od drugiego wieku do piętnastego.
  3. Księgi Mormonów, Hindusów ( Veda )  i Koran nie mają żadnego proroctwa.
 5. Zasady uczenie się i używania Słowa Bożego  ( Mateusz 4: 4 )
  1. Mamy się modlić o mądrości  -  Duch Święty nam pomaga i uczy nas  –
   Jakub 1: 5: Jan 14:26
  2. Wszystkie nauczania biblijne muszą być w kontekście całej Biblii-
   2 Tym. 2: 15; Dz. Ap. 17:11
  3. Mamy robić to, co Słowo do nas mówi ,a nie tylko słuchać - Jakub 1: 22; 1 Piotr 2: 2
  4. Mamy sprawdzać każde nauczanie z modlitwą – 1 Tesaloniczan 5: 21
  5. Mamy się Słowa Bożego uczyć na pamięć – Psalm 119: 9, 11
  6. Mamy medytować nad Słowem Bożym cały dzień  -  Psalm 1
  7. Jak mamy używać Słowo Boże? - 1 Piotr 3: 15-16; Heb. 4 : 12; Efezjan 6: 17; Dz. Ap.18: 28; 2 Tym. 2: 24-26


     
 

 ( 31 Marca, 2001 )
Joe Łosiak -MissionPoland - P.O. Box 381 - Union Pier, MI 49129  –   e-mail : 
joelosiak@hotmail.com


Copyright 2009 by MissionPoland