baner
    Login   |  Register
   
 Kosciól, koscioly i dlaczego?
Minimize

Kosciól, koscioly i dlaczego?


KOŚCIÓŁ, KOŚCIOŁY I DLACZEGO?

             Gdy byłem małym chłopakiem w Ameryce, dziwiłem się, że są inne kościoły poza moim, ale w ogóle nie chciałem wiedzieć dlaczego. "Mój kościół jest większy i piękniejszy i na pewno starszy" - mówiłem sobie. Gdy miałem 14 lat, usłyszałem po raz pierwszy, że przyjęcie Chrystusa, Jego przebaczenia i darmowego zbawienia, zależy od mojej osobistej wiary skierowanej do Niego. Zdecydowałem osobiście zdeklarować się za Jezusem i tym, czego On ode mnie chce. W pierwszym kościele nauczyłem się, że Jezus jest Bogiem, tak samo jak Ojciec i Duch Święty. W drugim nauczyłem się, że On chce dotrzeć do mnie do tego stopnia, że jest moim osobistym Zbawicielem, Królem i Bogiem. Na podstawie pierwszego kościoła uwierzyłem w słowa Jezusa zawarte w Nowym Testamencie, nie w słowa drugiego kościoła. Tylko w Piśmie Świętym (mówi się też w Biblii) mamy słowa Boga i słowa apostołów, którzy nie zostali wybrani przez żaden kościół, ale sam Jezus ich wybrał i nauczał. Dzięki badaniom naukowym mamy pewność, że dzisiejsza Biblia jest dokładnie taka sama, jak oni napisali.

             Szczególnie w Ameryce człowiek ma wielką możliwość wyboru kościoła. Na całym świecie ludzie sami decydują o tym i zmieniają kościół, gdy czują taką potrzebę. Jedno jest pewne: osobiste przyjęcie Chrystusa nie wymaga zmiany kościoła. Każdy człowiek, niezależnie od swojego kościoła, musi sam złożyć swoją wiarę w Bogu. Właśnie kościół, czyli ludzie wierzący, mają wierzyć w Boga, a nie w siebie. Kościół ma wierzyć i być wierny Jezusowi - każdy kościół. Według apostołów Jezus jest Głową Kościoła. On, nasz Pan, mówił na kościół "mój kościół" i nie dał mu innych nazw, jakie mamy dzisiaj. W nauczaniu Jezusa i apostołów nie ma takich nazw jak kościół rzymskokatolicki, kościół prawosławny, kościoły protestanckie, baptyści, zieloni, metodyści itp. Człowiek dorosły sam decyduje, czy zostaje w swoim pierwszym kościele, czy też go zmieni, nawet kilka razy. Czy nam się to podoba czy nie, czy jest to dobre czy nie, dzisiaj w każdym zachodnim kraju człowiek ma takie prawo i nie o tym chcemy tutaj mówić. Bóg patrzy na serce człowieka i niezależnie od tego, w jakim kościele ten człowiek się znajduje, Bóg pragnie tego samego od każdego.

             "Jedno jest ciało jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest ; Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich"(Efez. 4,4-6).

             Mimo tego, że 95% narodu polskiego jest oficjalnie w kościele rzymskokatolickim, nie zawsze tak było. W XVI wieku większość posłów w sejmie była polskimi protestantami. Przed reformą Polska była jedynym krajem na całym świecie, gdzie kościoły zachodni (katolicki) i wschodni (prawosławny) żyły razem w pokoju w jednym kraju. Królowie z dynastii Piastów i Jagiellonów bronili prawa Polaków do wolnego wyboru kościoła - takie są nasze korzenie. Wtedy jeszcze nie było Ameryki na ziemi i przez wiele lat Polska była najbardziej wolnym miejscem wyboru na świecie. Znane postacie, które miały kontakty i uczestniczyły w kościołach reformowanych i protestanckich to Kościuszko, Pułaski, Piłsudski i Anders. Polscy pisarze przed reformacją, Włodkowicz i Ostroróg, też zachęcali Polskę do reformy. Pierwsze Pismo Święte tłumaczone z oryginalnego języka greckiego zamiast z łaciny było tłumaczone przez polskich protestantów, którzy też jako pierwsi zaczęli nauczać języka polskiego. Katolik Jan Kochanowski studiował wśród polskich protestantów. Pierwsze kościoły polskie w Ameryce były protestanckie. Gdy powstała Ameryka, w czasie wojny przeciwko Anglii, Anglicy mówili na rewolucję Amerykańską: bunt prezbiteriański. Kościoły prezbiteriańskie to takie, w których ludzie sami wybierają swoich starszych, przywódców. Pierwszy kościół prezbiteriański (w Londynie) był prowadzony przez Polaka, Jana Łaskiego. Nasza konstytucja amerykańska wzoruje się na konstytucji prezbiteriańskiej. W naszych czasach Jan Paweł II jest pierwszym papieżem, który ogłosił na całym świecie przeprosiny za postępowanie poprzednich władz kościoła rzymskokatolickiego - znając historię i nieprzychylną politykę swojego kościoła wobec Polski od czasu przejęcia przez Niemców kontroli nad kościołem rzymskokatolickim, poparcie Rzymu dla Krzyżaków, brak poparcia dla polskich powstań narodowych i dążenia Polaków do niepodległości w XIX wieku, poparcie dla faszystowskiego Franco, Mussoliniego i Hitlera w dwudziestym wieku. Dopiero po 1978 roku, kiedy to największy polski ruch młodzieżowy (Oaza) był nauczany przez amerykańskich chrześcijan protestantów, widzimy decyzję, która zaskoczyła cały świat. Przed tym czasem nawet kardynał Wyszyński nie miał najlepszego dostępu do rzymskiego papieża. Dzisiaj jest w Polsce około 1000 małych i średnich wspólnot i kościołów protestanckich.

             Przypomnijmy jeszcze raz, że w Piśmie Świętym są poszczególne kościoły lokalne i jest Kościół jako całość. Na końcu świata zostanie tylko Kościół (prawdziwi wierzący, zbawieni, nowonarodzeni ludzie). Ale dzisiaj, jak od pierwszego wieku, istnieją różne kościoły. Apostołowie pisali listy do poszczególnych kościołów, które bardzo różniły się między sobą i wśród których były nawet podziały (przeczytaj 1 List do Koryntian 3). Jezus wymienia siedem kościołów w Apokalipsie Jana i tam widzimy, jak one się bardzo różniły. Tylko dwa otrzymały pełne poparcie, ale reszta nie jest wezwana do rozwiązania się, tylko do nawrócenia się. I tak samo dzisiaj teolodzy każdego mądrego kościoła wracają do Pisma Świętego, gdzie jedynie są słowa Boga - Jezusa - i apostołów, wybranych i nauczanych przez Niego.


W Nowym Testamencie uczymy się, że kościół zbierał się w niedzielę, a w szabat chrześcijanie chodzili do ludzi niewierzących w Świątyni, aby mówić o Jezusie. Dowiadujemy się, że składali ofiary finansowe i brali udział w komunii (chleb i wino). Każdy wierzący brał pełny udział. Wiemy, że chrzcili świadomie wierzących przez zanurzenie w wodzie i że każdy z nich był tak samo ważny.

             Przywódcy, inaczej duchowni, według Pawła mieli mieć jedną żonę i własne dzieci. Pierwsi księża w Polsce byli żonaci. Ludzie wierzący dostają od Boga Ducha Świętego dary do służby. Jest około 22 darów wymienionych w Nowym Testamencie. Każdy kościół lokalny ma być wspólnotą, która ma praktyczne znaczenie dla każdego. Duchowni nie panują w niej, ale służą. Według apostoła Piotra, każdy wierzący jest księdzem. W starym systemie żydowskim kapłani odróżniali się od zwykłych ludzi, ale Chrystus to zmienił na krzyżu; teraz każdy może stać przed Bogiem i według Nowego Testamentu jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i człowiekiem., Jezus Chrystus, który też jest jedyną Głową swojego Kościoła.

             "Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie:
             Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą słowu, potkną się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie - ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście." 
Sw. Piotr

 Joe Losiak 

Copyright 2009 by MissionPoland