baner
    Login   |  Register
   
 Jezus jest Jahwe
Minimize

BOSKOŚĆ JEZUSA

STWORZYCIELEM    Jana 1: 1-14; Kol. 1-15-18; Heb. 2: 9-10; (Iza. 40: 28-29; Pierwsza Ks. Mojżeszowa 1:1)

SĘDZIA     Jan 5: 27; Mateusza 25: 31-46 (Joela 3: 12)

ŚWIATŁOŚĆ   Jan 8: 12 (Izajasza 60: 19-20)

JAHWE – JA JESTEM     Jana 8: 58 i 18: 5-6 (2 Mojżeszowa 3: 14)

 Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.” Jan 5: 18

PRZEBACZA GRZECHY   Marek 2: 7, 10 (Jeremiasza 31: 34)

CZCZONY PRZEZ ANIOŁÓW   Kolosan 1: 16  (Psalm 148: 5)

WYZNOWANY JAKO PAN   Filipian 2: 11  (Izajasza 45: 23)

KAZANIE JANA CHRZCICIELA  Mateusz 3: 3; Jan 1: 23; Marek 1: 3; Lukasz 3: 4 (Izajasza 40: 3)

„Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!”  Izajasza 40: 3

MODLITWY SĄ KIEROWANE DO NIEGO   Dzieje Ap. 7:59  (Cały Stary Testament–tylko do Boga)

PASTERZ   Jana 10: 11 ( Psalm 23:1)    ZBAWICIEL   Jana 4: 42 ( Izajasza 43: 11 i 45: 22)

SYN CZŁOWIECZY  Mateusz 8:20 i 9:6; Marka 2:10 i 10:33; Łukasz 12:10 i 18:31; Jan 6:27 i 13:31-32 (Dan. 7)

„Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.” Daniel 7: 13-14

„Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu?” Mateusza 9:6

„Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie.” Marka 10:33-34

„Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym.  Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty;  ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.” Łukasza 18:31

 „Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.  Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.” Jana 13: 31-32

ALFA i OMEGA – PIERWSZY i OSTATNI  Ob. Jana 1: 17-18 i 2: 8 i 21: 6 i 22:13 (Izajasza 41:4 i 44:6)

BÓG OJCIEC I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.”  Ob. Jana 21:3-6

BÓG SYN –Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.”  Ob. Jana 22: 12-16

PROROK IZAJASZA – Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również Ja będę! … Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga” Iza. 41:4 i 44:6

CHWAŁA BOZA – Jan 10:30 i 14; 14: 7-9 ( Izajasza 42:8 i 48:11)

„OJCIEC WIĘKSZY JEST NIŻ JA” ? Jan 14: 28

WYJAŚNIENIA JEZUSA – „A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.”  Jan 17:5

WYJAŚNIENIA PAWŁA – „To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.  I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.” Filipian 2:5-11

BOZE NARODZENIA –Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” Księga Rodzaju 3: 15

 „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” Izajasza 9: 5/6

Copyright 2009 by MissionPoland