baner
    Login   |  Register
   
 Duch Św.
Minimize
JEŻELI ZAŚ KTO NIE MA DUCHA CHRYSTUSOWEGO, TEN NIE JEST JEGO." RZ. 8;9
 
Największą potrzebą w Polsce nie jest uzdrowienie, uwolnienie, ani dary które nie pomagają niewierzącym. Największą potrzebą zawsze było i jest głoszenie ewangelii i ewangelia jest pełna. W niebie aniołowie cieszą się, jak jeden niezbawiony się nawraca i rodzi na nowo. Owszem, jak nasi bliscy i znajomy chorują/umierają, to modlimy się o uzdrowienie. Ale o wiele ważniejsze jest wieczne nowonarodzenie z łaski przez całkowite zaufanie tylko Jezusowi i NIKOMU innemu! Jezus zawsze szukał prawdziwej wiary i sam powiedział: „To jest dzieło Boże: wierzyć w Tego, którego On posłał” (Jn 6:29).

Największe dzieło Boga-Ducha Świętego to NOWONARODZENIE! Największa Jego praca potem to ŚWIĘTOŚĆ (uświęcanie), bo On jest Świętym - nie dary, uzdrowienie i uwolnienie. „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Gal. 5:16).

Uzdrowienie, uwolnienie, dary duchowe, powołanie i inne rzeczy da nam Bóg według swojej woli. Św. Paweł nie otrzymał uwolnienia od ciernia ani wielu innych „potrzebnych” rzeczy. Nie ma takiego kościoła (wspólnoty, zboru, ruchu) gdzie wszyscy ludzi są zdrowi i długo żyją. Bóg daje świętość - i to już jest uwolnienie od grzechu. I to też przynosi uzdrowienie. Przy poważnych chorobach Bóg też może interweniować według swojej woli, ale nikt z nas żyje tutaj na zawsze.

Zbawienie to nie tylko bilet do nieba. Każde błogosławieństwo jest nam dane, dziedzictwo w niebie, jesteśmy na zawsze dziećmi Bożymi i mamy bezpośredni dostęp do Ojca naszego w niebie - tylko przez Jezusa Chrystusa. Największy dar to dar zbawienia – nowego narodzenia, którego nikt może ci odebrać. To nie my trzymamy Jezusa, ale On nas! „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im życie wieczne, i nie giną na wieki, i NIKT nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, które mi je dał, jest większy nad wszystkich i NIKT nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jn 10:27-30).

Gdy ludzie skupiają się na zdrowiu i bogactwu w imieniu Jezusa Chrystusa, cierpi na tym głoszenie ewangelii. Największe bogactwo i uzdrowienie to wieczne zbawienie i narodzenie się na nowo w rodzinie Boga!

Ja sam byłem uzdrowiony, otrzymałem wiele praktycznych darów, powołanie, rodzinę, pomoc w różnych sytuacjach i uwolnienie - ale wszystko to miało miejsce po otrzymaniu zbawienia według woli naszego Ojca! Naszym celem w głoszenie Ewangelię nie jest żeby ludzi chodzili do innego budynku w Niedziele, a żeby ludzi były zbawiony i nowo narodzony przez Ducha Świętego. Bóg wtedy Sam prowadzi każdego z nas który już należy do Niego i nikogo innego.

Wszystkie cuda Jezusa mogły być potwierdzone nawet przez niewierzących i do dzisiaj są one nie do powtórzenia. Zamiana wody w wino, chodzenie po wodzie, karmienie 10,000 ludzi dwoma małymi rybami i pięcioma chlebami, zapowiedziane wcześniej Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, uzdrawianie beznadziejnych chorych kiedykolwiek tego chciał itd. Bóg uzdrawia dzisiaj tam, gdzie wierzący się modlą, i daje ludziom więcej czasu do życia. Ale kiedy chwalimy się cudami, które nie mogą być udowodnione ani sprawdzone, to nikomu pomagamy. Od czasów Szymona (Dzieje 8:9) ewangelia zbawienia była wykorzystywana do zdobywania ludzi i pieniędzy za pomocą cudów wymyślonych i przesadzonych. Wtedy ludzie zwracają uwagę na mniej ważne ziemskie sprawy, takie jak pieniądze i zdrowie. Ewangelia jest przez to poniżana i zatrzymana. Ludzie nie przychodzą do wiary dlatego, że są uzdrowieni. Ludzie są uzdrowieni według woli Boga, bo są wierzący.

Największym darem Ducha Świętego - oprócz zbawienia - jest świętość (nie religijność – świętość) „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa” (Gal. 5:22-23)

 

joelosiak@hotmail.com  (16 Listopada 2016 w Krakowie)

 

Działanie Ducha Świętego   Konspekty Biblijny #3

 

„ A gdy On Przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie.” Jan 16: 8

 1. Kim jest Duch Święty?
  1. Duch Święty jest Bogiem razem z Synem i Ojcem – Mateusz 28: 18-20     
  2. Duch Święty brał udział w stworzeniu świata – Genesis 1: 2
  3. Duch Święty udziela sił duchowych i daje świadectwo – Księga Sędziów 3: 10; Dziej Apostolskie 1:8
  4. Duch Święty prowadzi, naucza i przypomina nam, co Jezus nauczał  -Jan 14: 26, 16: 5-15; 1 Jan 2: 27
  5. Duch Święty gwarantuję nam, że będziemy w Niebie – 2 Koryntian 5: 1-10; Efezjan 4: 30
 2. Duch Święty działa wśród we wspólnocie i w nas osobiście  ( Jan 14: 13-16; 1 Kor. 12: 13 )
  1. Bierze udział w naszym zbawieniu – Tytus 3: 5; Jan 6: 63
  2. Otwiera nasze  oczy na duchową sferę – 1 Koryntian 2: 10-15; 1 Tesaloniczan 1: 5-6; Jan 16: 9-10
  3. Mieszka i działa w każdym wierzącym  -  Rzymian 8: 9-27; 1 Jan 4: 4; Jan 7: 37-39
  4. Każdy wierzący jest zapieczętowany Duchem Świętym – Efezjan 1: 13-14, 4: 30
  5. Każdy wierzący jest ochrzczony w Duchu Świętym – Jan 1: 32-33; Dz. Ap. 11: 15-18; Rzymian 6: 3-4
 3. Owoce Ducha Świętego są znakiem należności do Boga ( Galatów 5: 25; Jan 17: 20-26 )
  1. Owoce Ducha Świętego są opisane w każdej księdze Nowego Testamentu – Gal. 5:22-23
  2. Miłość jest największym dowodem że mamy Ducha Świętego 1 Kor. 13:1-13; Jan 13: 34-35; Marek 12: 29-33
  3. Przez owoce poznajemy prawdziwych  wierzących. – Mateusz 7: 21-23; 1 Jan 4: 7-21
  4. Główny cel działanie Ducha Świętego: by być jak Jezus – 2 Koryntian 3: 16-18;  1 Tymoteusza 1: 5
 4. Mamy się napełniać Duchem Świętym  regularnie ( Efezjan 5: 18-20 )
  1. Mamy wrócić do pierwszej miłości – Objawienie Jana 2: 2-5
  2. Mamy przyznawać się o naszych  grzechów i zmieniać myślenie  -
   1 Jan 1: 9;  Jakub 4: 1-17, 5: 16 
  3. Pokuta ( Metanoia po grecku ) znaczy zmienić nasze myślenie –
   Efezjan 4: 17-29; 1 Kor. 3: 1-3
  4. Modlitwa trwała i Biblijna  – Efezjan 6: 18; 1 Jan 5 : 14-15; Mateusz 6: 5-15
  5. Wiary ze -  mamy już wszystko od Boga, co potrzebujemy –
   Kolosan 2: 6-10; 2  Tymoteusz 3: 16-17
  6. Chodzimy w Duchu przez wiarę w Słowie  – Rzymian 1: 16-17, 6: 19; Rzymian 10: 17
  7. Nie mamy zasmucać albo wygaszać Ducha Świętego –  Efezjan 4: 30; 1 Tesaloniczan 5: 19
 5. Każdy wierzący ma dary duchowe od Ducha Świętego   ( Efezjan 4: 7-8 )
  1. Biblijne dary Ducha Świętego -  Rzymian 12: 2-8; Efezjan 4: 11-13; 1 Koryntian 12: 4-11; Hebrajczyków 2: 4
  2. ( Apostolstwo, proroctwo, ewangelizowanie, pasterstwo, nauczanie, diakonia, upominania, rozdawaniem, kierowaniem, mądrości słowa, mowę wiedzy, wiarę, uzdrawianie, czynienia cudów, rozróżniania duchów, *języki i tłumaczenie. )
  3. Biblijne dary, nawet języki służyły innym – 1 Koryntian 12: 7 ( każdy buduje siebie też  używając swój dar )
  4. Wszystkie prawdziwe dary budowały kościół – Efezjan 4: 16; 1 Koryntian 14:7
  5. Mamy się starać o większe dary – 1 Koryntian 12: 31a, 14: 12
  6. Miłość jest  ważniejszym i ‘drogę jeszcze doskonalszą’ – 1 Koryntian 12: 31b, 13: 1-13
  7. Dary mają swój czas określony i się kończą – 1 Koryntian 13: 8
 6. Biblijny dar mówienia językami*    ( Dzieje Apostolskie 2: 1-13; 1 Koryntian 12, 13 i 14 )
  1. Dar języków, to mówienie w konkretnym, istniejącym języku jakiegoś narodu na świadectwo dla niewierzących , były tłumaczalne i dowodem dla niewierzących –
   Dz. Ap. 2: 6-12; 1 Koryntian 14: 22

  2. Mówienie językami w Biblii zawsze było niezrozumiałe bez tłumacza –
   Dz. Ap. 2: 13; 1 Koryntian 14: 23
  3. Mówienie językami bez tłumacza nie ma miejsca wśród ludzi na zebranie –
   1 Koryntian 14: 26-28
  4. Mamy badać, co ludzie wykładają – 1 Tesaloniczan 5: 21
  5. Demony mogą czynić cuda – Objawienie Jana : 16: 13-14; Mateusz 24: 24
  6. Modlenie się nieznanymi językami występuje wśród religii pogańskich.  (sekta Islamska, Mormon, Hindusi, Zulu w Afryce, Sataniści i nawet ludzi z kościołach modlą się podobnie do święty)

    


( 31 Marca , 2001 )
Joe Łosiak – MissionPoland - P.O. Box 681481 - Schaumburg, IL 60168

 


 

 


Copyright 2009 by MissionPoland